Privacy Policy

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Sara Blackshire – NIF: X1819774Z
Domicili fiscal: Calle Mare de Déu de Montserrat 59 2-2, 08401 Granollers (Barcelona)
Telèfon: +34 644 397 042
Correu electrònic: info@blackshiretranslations.com

Amb quina finalitat tracto les seves dades personals?
Només tracto les dades personals estrictament necessàries per gestionar la relació professional i/o comercial que ens uneix o per enviar-li la informació sol·licitada. Així doncs, tracto la informació que em sol·liciten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable, fiscal i de traducció, així com enviar-li comunicacions sobre els meus serveis.

Quant de temps conservo les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir i per complir amb les obligacions legals pertinents (un mínim de 5 anys).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat per poder realitzar els serveis de traducció sol·licitats.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?
Delego certs serveis a terceres empreses i/o professionals (gestoria, assessoria legal i comptable, serveis informàtics i de manteniment de web, etc.), a qui només comunico les dades necessàries per a l’execució de les seves funcions. Totes elles compleixen amb la LOPD i el RGPD.

Quins drets té?
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si tracto dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixaré de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional. La persona interessada pot exercir els següents drets: Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà enviar la seva sol·licitud a l’adreça de correu info@blackshiretranslations.com. A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Adopto els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no puc garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeixo cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.